protest.1984.cz - aktuálně protestní hladovka k výročí 17. listopadu http://protest.1984.cz/rss?news_action=rss protest.1984.cz - aktuálně protestní hladovka k výročí 17. listopadu cs Sun Jun 24 20:44:14 UTC 2018 20 let po revoluci http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=15&news_action=show <p>Dnes je dvacet let po revoluci. Co se změnilo? Určitě je skvěl&eacute;, jak&aacute; zlep&scaron;en&iacute; se odehr&aacute;la v oblasti ochrany př&iacute;rody (ačkoli se opět uvažuje o těžbě uhl&iacute;, d&aacute;lnice se stavěj&iacute; přes chr&aacute;něn&eacute; oblasti, apod.)</p> <p>V oblasti politiky se v&scaron;ak nezměnilo nic. Sice už nen&iacute; jen jedna strana, přesto v&scaron;ichni věd&iacute;, co maj&iacute; ř&iacute;kat, co si maj&iacute; myslet a co maj&iacute; dělat, aby postoupili v&yacute;&scaron;. Věd&iacute;, že když se odch&yacute;l&iacute;, budou "demokraticky" odstaveni.</p> <p>St&aacute;le jsou věci, o nichž se nemluv&iacute;. Rozd&iacute;l je v tom, že před revoluc&iacute; se o nich mluvit nesmělo, kdežto nyn&iacute; se o nich jen - nemluv&iacute;. Nikdo totiž nikoho necenzuruje, protože každ&yacute; je s&aacute;m sobě cenzorem.</p> <p>Směju se, když vid&iacute;m tzv. disidenty, kteř&iacute; dělaj&iacute; přesně tot&eacute;ž, co sami tehdy kritizovali. Kladou věnce k pomn&iacute;kům, uděluj&iacute; si ř&aacute;dy a vyznamen&aacute;n&iacute; a ve sv&yacute;ch projevech ř&iacute;kaj&iacute; slova podle mustru. R&aacute;di tak&eacute; d&aacute;vaj&iacute; sv&eacute; disidentstv&iacute; na odiv, v&scaron;echno se d&aacute; totiž prodat. Řada z nich dnes vol&aacute; "Zakažme komunisty!" - podle poučky -kdo m&aacute; jin&yacute; n&aacute;zor, je ho třeba eliminovat. Ač nejsem komunista a nechci h&aacute;jit KSČM, svobodu slova asi nějak &scaron;patně ch&aacute;pu.</p> <p><em>V sekci <a href="materialy">Materi&aacute;ly</a> najdete odkazy na celkem zaj&iacute;mav&eacute; shrnut&iacute; 20 let po převratu.</em></p> protest.1984.cz Mon Nov 16 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=15&news_action=show Bilance 18. listopadu http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=16&news_action=show <p>V&aacute;ha po dvou dnech: 70kg, stav: v&yacute;born&yacute;... Ne, nebojte, nechci rozehr&aacute;vat dal&scaron;&iacute; reality show :-)</p> <p>Předně V&aacute;m děkuji za podporu! Dočkal jsem se j&iacute; i z m&iacute;st, z nichž bych to čekal nejm&eacute;ně. A vůbec jsem ani nepoč&iacute;tal s nějak&yacute;m ohlasem. Je&scaron;tě jednou proto děkuji!</p> <p>Va&scaron;&iacute; nejčastěj&scaron;&iacute; pozn&aacute;mkou je, že hladovkou se nic nevyře&scaron;&iacute;. Toho jsem si vědom, proto jsem ji tak&eacute; nazval "symbolick&aacute;". Nejde mi o p&aacute;ch&aacute;n&iacute; sebevraždy. To je jednak ne&uacute;činn&eacute; (tedy kromě jedince, jenž ji sp&aacute;ch&aacute; jako prvn&iacute;), vět&scaron;inou zbytečn&eacute;, a hlavně jde sv&yacute;m způsobem o agresivn&iacute; čin. Jelikož agrese plod&iacute; agresi, každ&yacute; agresivn&iacute; čin si př&iacute;mo ř&iacute;k&aacute; o to, aby ho protistrana použila v neprospěch toho, kdo jej sp&aacute;chal. A proto tudy cesta nevede.</p> <p>Kudy cesta vede, zat&iacute;m nev&iacute;m. Pr&aacute;vě jedn&iacute;m z důvodů, proč jsem se pro hladověn&iacute; rozhodl, je nalezen&iacute; nějak&eacute; cesty.</p> <p>Podobně, jako si nyn&iacute; odř&iacute;k&aacute;m j&iacute;dlo, jsem si před deseti lety odřekl televizi - definitivně (s j&iacute;dlem ale zase hodl&aacute;m zač&iacute;t). Bez televize člověk teprve vid&iacute; svět opro&scaron;těn&yacute; od manipulac&iacute;. A bez j&iacute;dla je to podobn&eacute;; oček&aacute;v&aacute;m tedy, že nějak&eacute; ře&scaron;en&iacute; přijde samo.</p> <p>Zůstaňte tedy, pros&iacute;m, "naladěni" :-)</p> <p>Honza M.</p> protest.1984.cz Tue Nov 17 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=16&news_action=show 19. listopadu. http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=17&news_action=show <p><em>Situace v ČR 19. listopadu v kostce? V&iacute;tězov&eacute; show na Primě si zahraj&iacute; v muzik&aacute;lu...</em></p> <p>Takže, opět děkuji v&scaron;em za emaily a podporu!</p> <p>Včera jsem psal o televizi a jej&iacute; manipulaci, dnes bych to je&scaron;tě doplnil. Je to trochu pesimistick&eacute;, ale ke konci čl&aacute;nku se vynasnaž&iacute;m o optimismus :-)</p> <p>Tak tedy:</p> <p>Probl&eacute;m na&scaron;&iacute; demokracie vid&iacute;m v tom, že jsme prostřednictv&iacute;m m&eacute;di&iacute; manipulov&aacute;ni k tomu, abychom byli občansky pasivn&iacute;. Ačkoli ř&iacute;kaj&iacute;, pojďte volit, z&aacute;roveň n&aacute;m ukazuj&iacute; grafy, v nichž na&scaron;e favorizovan&aacute; strana propad&aacute; a do politick&yacute;ch diskus&iacute; zvou jen vybran&eacute; představitele hlavn&iacute;ch stran.</p> <p>Celkově v n&aacute;s tak vytv&aacute;řej&iacute; dojem, že volit alternativu (což pro mnoh&eacute; znamen&aacute; j&iacute;t volit vůbec), nem&aacute; předem smysl. Lid&eacute; nejdou volit, jelikož nejev&iacute; z&aacute;jem volit pět "povolen&yacute;ch" stran.</p> <p>Proč pět povolen&yacute;ch? Ukazuje se totiž, že pod jejich různ&yacute;mi n&aacute;zvy se skr&yacute;v&aacute; t&yacute;ž obsah, tit&iacute;ž lid&eacute;; nav&iacute;c lid&eacute;, kteř&iacute; byli souč&aacute;st&iacute; komunistick&eacute; strany před revoluc&iacute;. Vz&aacute;jemn&eacute; stranick&eacute; ha&scaron;teřen&iacute; slouž&iacute; jen jako divadlo k odveden&iacute; pozornosti. Co z toho vypl&yacute;v&aacute;? Že fakticky m&aacute;me poř&aacute;d jen jednu stranu!</p> <p>Oni v&scaron;ak tak&eacute; věd&iacute;, že n&aacute;m pět "povolen&yacute;ch" stran už nevyhovuje. Proto ned&aacute;vno vytvořili "novou" TOP09 a začali ji skrze m&eacute;dia v&scaron;emožně propagovat. A hned že pr&yacute; m&aacute; 10% preferenc&iacute; (aniž kdokoli viděl programov&eacute; prohl&aacute;&scaron;en&iacute;). Jenže - Schwarzenberg, Kalousek, Parkanov&aacute;... neř&iacute;kaj&iacute; v&aacute;m ta jm&eacute;na něco? Divadlo.</p> <p>Jakmile se objev&iacute; <strong>opravdu</strong> alternativn&iacute; nov&aacute; strana, kter&aacute; by měla &scaron;anci na &uacute;spěch, zlikviduj&iacute; ji skrze medi&aacute;ln&iacute; manipulaci. Očerněn&iacute; ji, hanlivě on&aacute;lepkuj&iacute;, natisknou upraven&eacute; statistick&eacute; grafy, nebo nov&eacute; straně jen nedaj&iacute; ž&aacute;dn&yacute; prostor, takže jako by ani neexistovala...</p> <p><strong>A co tedy na tom v&scaron;em vid&iacute;m optimistick&eacute;ho? Demokracie st&aacute;le funguje! Je tud&iacute;ž možn&eacute; zvolit opravdovou alternativu a aspoň trochu zatlačit na tu současnou "jednu stranu". Zat&iacute;m nebyly př&iacute;hodn&eacute; podm&iacute;nky k vytvořen&iacute; takov&eacute; alternativy, ale to neznamen&aacute;, že k tomu nikdy nedojde.&nbsp;V&iacute;ce se o tom hodl&aacute;m rozepsat z&iacute;tra.</strong></p> <p>Bylo to dnes del&scaron;&iacute; než jsem předpokl&aacute;dal, tak V&aacute;m děkuji za pozornost a jsem r&aacute;d, že je tolik lid&iacute;, kteř&iacute; maj&iacute; podobn&yacute; pohled na věc :-)</p> <p>Honza M.</p> protest.1984.cz Wed Nov 18 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=17&news_action=show Cesta ke změně spočívá v nezištné práci jednotlivců http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=18&news_action=show <p>Dnes je hladověn&iacute; již trochu zn&aacute;t, schody do p&aacute;t&eacute;ho patra kvůli tomu taky. Původně jsem neměl chuť nic napsat, ale už jsem zase nahoře :-)</p> <p>R&aacute;no jsem jel do města a abych se v MHD nenudil, vytiskl jsem si nějak&eacute; čl&aacute;nky z internetu. V metru jsem pap&iacute;ry četl a tak mne napadlo, že by bylo zaj&iacute;mav&eacute;, opr&aacute;&scaron;it my&scaron;lenku samizdatu. Jak? Dělat to stejně, jako vyz&yacute;v&aacute; den&iacute;k Metro - po přečten&iacute; předejte d&aacute;l. Zejm&eacute;na, když levně tisknout může dnes každ&yacute;, kdo m&aacute; poč&iacute;tač a (nejl&eacute;pe laserovou) tisk&aacute;rnu.</p> <p>Předpokl&aacute;d&aacute;m, že existuj&iacute; lid&eacute;, kteř&iacute; by si přečetli materi&aacute;ly, jako je např&iacute;klad Dolej&scaron;&iacute;ho Anal&yacute;za 17. listopadu, ale z různ&yacute;ch důvodů se k nim nedostanou. Buď nemaj&iacute; chuť, čas, a nebo jim jen chyb&iacute; zvědavost hledat.</p> <p>V tom vid&iacute;m jednu z možnost&iacute;, jak způsobit společenskou změnu. Nen&iacute; to cesta př&iacute;m&aacute;, rychl&aacute; a ani nem&aacute; konkr&eacute;tn&iacute; v&yacute;sledky. V "součtu" ale fungovat mus&iacute;. Už jen proto, že lid&iacute; schopn&yacute;ch &scaron;&iacute;řit zaj&iacute;mav&eacute; materi&aacute;ly a my&scaron;lenky je dost - usuzuji podle počtu př&iacute;spěvků v N&aacute;v&scaron;těvn&iacute; knize a podle počtu e-mailů, kter&eacute; jsem obdržel. Tato cesta je založena pouze na vz&aacute;jemn&eacute; důvěře, že někdo jin&yacute; (kter&eacute;ho ani nezn&aacute;m), děl&aacute; to sam&eacute; co j&aacute;. Věř&iacute;m, že změny se odehraj&iacute; samy, až nastane vhodn&aacute; doba.</p> <p><strong>Proto bych byl r&aacute;d, kdyby schopn&iacute; lid&eacute; začali b&yacute;t aktivn&iacute;. Tiskněte, roz&scaron;iřujte, diskutujte a pi&scaron;te čl&aacute;nky. Ale neoček&aacute;vejte ž&aacute;dn&eacute; zpětn&eacute; vazby, protože ty se nejsp&iacute;&scaron; nedostav&iacute;. Dělejte to jen s pocitem, že každ&yacute; př&iacute;spěvek se poč&iacute;t&aacute;. Zn&iacute; to možn&aacute; idealisticky, ale proč ne? Proč to hned zavrhovat? A proč to nezkusit hned z&iacute;tra?</strong></p> <p>Dal&scaron;&iacute; cesta ke změně politick&eacute; kultury jsou demokratick&eacute; volby. Bohužel, letargie občanů z nich zat&iacute;m děl&aacute; ne&uacute;činn&yacute; n&aacute;stroj. Měl jsem původně snahu založit občanskou iniciativu a spojit pod n&iacute; mal&eacute; strany, aby &scaron;ly do voleb jednotně a měly &scaron;anci. Takov&yacute; centralizovan&yacute; postup by v&scaron;ak vyžadoval jednotn&eacute; veden&iacute;, schopn&eacute; lidi, velk&yacute; finančn&iacute; kapit&aacute;l a hrozila by medi&aacute;ln&iacute; diskreditace. Pokud m&aacute;te možnosti a v&iacute;te jak na to, budu v&aacute;s ale určitě podporovat.</p> <p>Přeji hodně zdaru! M&aacute; to cenu! :-)</p> <p><em>P.S. V N&aacute;v&scaron;těvn&iacute; knize přibyl formul&aacute;ř, do něhož můžete zadat svůj e-mail. Pokud se stane něco podstatn&eacute;ho, budu V&aacute;s d&iacute;ky tomu moci informovat. Děkuji.</em></p> protest.1984.cz Thu Nov 19 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=18&news_action=show Měl bych to dělat jinak http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=19&news_action=show <p>Dneska jsem diskutoval s př&aacute;teli. Vyt&yacute;kali mi, že cesta hladovky nen&iacute; spr&aacute;vn&aacute;. Měl bych to pr&yacute; dělat JINAK.<br /><br />Naopak si mysl&iacute;m, že každ&yacute; způsob je dobr&yacute;, pokud nen&iacute; agresivn&iacute;. Ať každ&yacute; využije dostupn&yacute;ch prostředků podle sv&eacute;ho uv&aacute;žen&iacute; a možnost&iacute;. Bez zviditelněn&iacute; se to dnes, bohužel, nejde, takže i hladovka je způsob. Nakonec, kdybych se do n&iacute; b&yacute;val nepustil, na t&eacute;ma současn&eacute; společnosti bychom nediskutovali vůbec.<br /><br />Bylo mi t&eacute;ž nab&iacute;dnuto, abych vstoupil do strany a protestoval tak - možn&aacute; někdy později, zat&iacute;m chci zůstat nestrann&yacute;. Jakmile bych se k něčemu přidal, byl bych za&scaron;katulkov&aacute;n. Nav&iacute;c kdybych demonstroval, že vol&iacute;m ODS, odradil bych v&scaron;echny, kteř&iacute; ODS nevol&iacute;. Jde mi ale o my&scaron;lenku, nikoli o prosazov&aacute;n&iacute; programu nějak&eacute; strany. Tot&eacute;ž plat&iacute; o sponzoringu; nechci zp&iacute;vat p&iacute;sničku někoho, kdo by mne platil.<br /><br />A nakonec mi vytkli, že si jenom stěžuju, když neuzn&aacute;v&aacute;m, že stav před rokem 1989 byl mnohem hor&scaron;&iacute; než dnes. M&aacute;me svobodu pohybu, l&eacute;t&aacute;me za p&aacute;r korun do ciziny, m&aacute;me auta, bar&aacute;ky, můžeme ř&iacute;kat co chceme,... Ale ne, mě je dobře! Nec&iacute;t&iacute;m se zle, nestěžuju si. Jsem r&aacute;d, že žiju dnes a ne před revoluc&iacute;. Přesto se mi nel&iacute;b&iacute; stav politiky. Nel&iacute;b&iacute; se mi, že občan&eacute; mlč&iacute;. A jestli si můžeme ř&iacute;kat co chceme? Můžeme, ale kromě zak&aacute;zan&yacute;ch t&eacute;mat.<br /><br />Nakonec, stav politiky se samovolně nezlep&scaron;&iacute;. Je nutn&eacute; pro zlep&scaron;en&iacute; něco dělat. Cokoli. Pokud budou občan&eacute; mlčet a čekat až na někdy (až udělaj&iacute; něco v&yacute;znamn&eacute;ho a teprve pak d&iacute;ky tomu začnou b&yacute;t aktivněj&scaron;&iacute;), mohou čekat věčně. Bezcharaktern&iacute; a amor&aacute;ln&iacute; politici ž&aacute;dnou demokracii sami od sebe nepřinesou, je třeba proti nim vyv&iacute;jet tlak.</p> protest.1984.cz Fri Nov 20 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=19&news_action=show TOP 09 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=20&news_action=show <p>R&aacute;no jsem si přečetl rozhovor s panem Schwarzenbergem. Kr&aacute;tk&eacute; odstavce, věcn&eacute;, z&aacute;živn&eacute;, psan&eacute; občas lidovou řeč&iacute; s absenc&iacute; ciz&iacute;ch slov.<br /><br /><em>"Konečně rozumnej chlap,mluv&iacute; jadrnou, kr&aacute;snou lidovou če&scaron;tinou a z jeho n&aacute;zorů je vidět nadhled i přehled. Ten si na nic nehraje. Moc mu fand&iacute;m a Česk&eacute;mu n&aacute;rodu přeji v&iacute;ce takov&yacute;ch lid&iacute;."</em> Jakub Kry&scaron;p&iacute;n, Trutnov, <a href="http://www.novinky.cz/diskuse?id=183915&amp;articleId=/domaci/184948-schwarzenberg-cssd-je-jako-povetrna-holka.html&amp;sectionId=8" >diskuse novinky.cz</a><br /><br />Takhle se to tedy děl&aacute;. Stač&iacute; mluvit lidově a hned je jasn&eacute;, že pan Schwarzenberg je "jedn&iacute;m z n&aacute;s". Ž&aacute;dn&aacute; dal&scaron;&iacute; argumentace nen&iacute; potřeba. (Pak jsou teda je&scaron;tě potřeba prostředky na medi&aacute;ln&iacute; kampaň, pozitivně laděn&eacute; čl&aacute;nky, upraven&eacute; grafy, kter&eacute; už od zač&aacute;tku ukazuj&iacute; 10% preferenc&iacute; a tak&eacute; prostředky, aby se o těch prostředc&iacute;ch nikde nepsalo.)<br /><br />Nechci TOP 09 &scaron;pinit, ale neček&aacute;m nic nov&eacute;ho od spojen&iacute; Kalousek, Schwarzenberg a Parkanov&aacute; (jinak t&eacute;ž "Havlovsk&eacute;" kliky). Až lid&eacute; prozřou, že strana h&aacute;j&iacute; předev&scaron;&iacute;m z&aacute;jmy evropsk&eacute; &scaron;lechty a katolick&eacute; c&iacute;rkve, v&yacute;sledkem bude je&scaron;tě vět&scaron;&iacute; občansk&aacute; pasivita a nedůvěra vůči jak&yacute;mkoli nov&yacute;m stran&aacute;m. Běž&iacute; tu předev&scaron;&iacute;m o zat&iacute;m nevr&aacute;cen&eacute; st&aacute;tn&iacute; hrady, z&aacute;mky, lesy a jin&eacute; &scaron;lechtick&eacute; či c&iacute;rkevn&iacute; majetky.</p> <p>Na medi&aacute;ln&iacute; kampaň, kterou si mohla dovolit TOP 09, nem&aacute; ž&aacute;dn&aacute; mal&aacute; strana prostředky. Asi nen&iacute; jin&yacute; způsob, než ne&uacute;navně &scaron;&iacute;řit my&scaron;lenky pomoc&iacute; samizdatů, odkazů na str&aacute;nky, psan&iacute;m čl&aacute;nků a diskutov&aacute;n&iacute;m ve f&oacute;rech. A nebo, zn&aacute;te někoho, kdo m&aacute; nějak&yacute;ch dvacet třicet milionů nazbyt? :-)</p> protest.1984.cz Sat Nov 21 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=20&news_action=show Už je to tady! http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=21&news_action=show <p>Abych pravdu řekl, dne&scaron;n&iacute; den jsem v&iacute;ce než na politiku, myslel na j&iacute;dlo. Hlad je velice inspirativn&iacute;, co se t&yacute;če n&aacute;padů na vytv&aacute;řen&iacute; nov&yacute;ch pokrmů, ale ne na vytv&aacute;řen&iacute; dlouh&yacute;ch textů. Možn&aacute; tak o vařen&iacute;, jenže o tom tu ps&aacute;t nechci. Pro dne&scaron;ek je to tedy v&scaron;e. Dobrou chuť! :-)</p> protest.1984.cz Sun Nov 22 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=21&news_action=show 24. listopadu http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=22&news_action=show <p>Hlad vyprovokuje člověka k nev&iacute;dan&yacute;m věcem. Od r&aacute;na jsem udělal brambor&aacute;ky, upekl bagety a je&scaron;tě placky s kysel&yacute;m zel&iacute;m. Běžně bych si vystačil s t&iacute;mt&eacute;ž, co bylo na tal&iacute;ři včera. (samozřejmě jsem to nepozřel, ale nab&iacute;dl ostatn&iacute;m :-))<br /><br />Kromě toho mne zaujal čl&aacute;nek na BL, kter&yacute; popisuje přesně to, proti čemu se snaž&iacute;m protestovat hladovkou. Nem&aacute; smysl čl&aacute;nek moc komentovat, lep&scaron;&iacute; když si ho přečtete:</p> <p><a href="http://blisty.cz/2009/11/24/art49967.html" >Copak jsme ve středověku, že n&aacute;m stač&iacute; jenom v&iacute;ra?</a></p> <p>Jinak děkuji za dal&scaron;&iacute; emaily, v nichž mi vyslovujete podporu. Vid&iacute;m, že to nějak&yacute; smysl m&aacute; :-)</p> protest.1984.cz Mon Nov 23 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=22&news_action=show Politické ozdravení 2010 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=23&news_action=show <p>Přem&yacute;&scaron;lel jsem, proč vět&scaron;ina mal&yacute;ch politick&yacute;ch stran neoslovuje voliče. Např&iacute;klad Česk&aacute; pir&aacute;tsk&aacute; strana oslovuje IT odborn&iacute;ky, ale m&eacute;ně děln&iacute;ky. Nav&iacute;c n&aacute;zev voliče odrazuje, neboť spousta z nich vol&iacute; podle hezk&eacute;ho n&aacute;zvu a ne podle programu strany.</p> <p>Nelze předpokl&aacute;dat, že nějak&aacute; mal&aacute; strana hned tak proraz&iacute; volitelnou hranici. Mysl&iacute;m, že by to chtělo založit iniciativu, jak&eacute;si Občansk&eacute; F&oacute;rum 2, kter&aacute; by spojila různ&eacute; mal&eacute; strany a takto &scaron;la do voleb. Měla by m&iacute;t tak&eacute; hezk&yacute; n&aacute;zev, třeba Politick&eacute; ozdraven&iacute; 2010.</p> <p>Co by bylo programem iniciativy? Jak z n&aacute;zvu vypl&yacute;v&aacute;, hlavně zlep&scaron;en&iacute; politick&eacute; kultury. Iniciativa by předev&scaron;&iacute;m umožnila, aby se do politiky dostaly nov&eacute; tv&aacute;ře, což by stačilo. Netvrd&iacute;m, že nov&eacute; tv&aacute;ře rovnaj&iacute; se kvalitn&iacute;m lidem, ale d&aacute; se předpokl&aacute;dat, že by kvalitněj&scaron;&iacute; byli. Nov&iacute; lid&eacute; totiž b&yacute;vaj&iacute; m&eacute;ně zkorumpovan&iacute;.</p> <p>Uvažujme o tom :-)</p> protest.1984.cz Wed Nov 25 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=23&news_action=show Chřipka, chřipka, chřipka, chřipka, chřipka, ... http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=24&news_action=show <p><em>Kl&iacute;čov&aacute; slova: mutovat, z&aacute;važněj&scaron;&iacute;, důsledky, onemocněn&iacute;, propuknut&iacute;, pandemie, epidemie, mutace, virus, nebezpečn&eacute;, těž&scaron;&iacute;, &uacute;mrtnost...</em></p> <p>Z novin by jeden onemocněl. Tolik negativn&iacute; energie v jedin&eacute;m čl&aacute;nku, bych nedal dohromady ani j&aacute;. Pt&aacute;m se, co jsme to za civilizaci, kter&aacute; už nedok&aacute;že vyležet chřipku? (Pr&yacute; by ohrozilo společnost, kdyby lid&eacute;, byť na t&yacute;den, onemocněli. Jenže nejsme už d&aacute;vno nemocn&iacute;, když tak z&aacute;vis&iacute;me na neust&aacute;le funguj&iacute;c&iacute; technice?)</p> <p>Osobně bych miliardu za sporadick&eacute; vakc&iacute;ny využil jinak: Na propagaci saunov&aacute;n&iacute;. Chod&iacute;m se pravidelně saunovat a nem&aacute;m ani r&yacute;mu. V&iacute;m, že ji m&iacute;t nebudu. V seversk&yacute;ch zem&iacute;ch je běžn&eacute;, že saunu maj&iacute; na každ&eacute;m patře i v panel&aacute;c&iacute;ch, a asi věd&iacute; proč. Jenže nyn&iacute; je sp&iacute;&scaron; snaha v&scaron;echny děsit, děsit a děsit.</p> <p>D&aacute;m v&aacute;m tip: Pokud na v&aacute;s "leze" nemoc, nam&iacute;sto tlumičů bolesti (ibalgin / paralen) zafunguje česnek (pokud na něj nejste přecitlivěl&iacute;, netrp&iacute;te žaludečn&iacute;mi vředy, apod.) Ale je třeba dodržet tento postup:</p> <p>1. uvařte <strong>dva litry</strong> osolen&eacute; vody s bramborami nakr&aacute;jen&yacute;mi na pl&aacute;tky (rozvařte je ve vodě)<br /><br />2. když dovař&iacute;te, <strong>teprve pak</strong> přidejte protlačenou <strong>celou hlavu česneku<br /><br /></strong>3. <strong>vypijte</strong> cel&eacute; dva litry "česnečky" (pokud možno nalačno, po kr&aacute;tk&yacute;ch pauz&aacute;ch) a běžte si <strong>lehnout</strong><br /><br />4. <strong>množstv&iacute;</strong> vody i česneku je z&aacute;sadn&iacute;; zn&aacute;m př&iacute;pady, kdy si lid&eacute; dali jen trochu, protože je to na ně "moc" a pak tvrdili, že to nefunguje... No bodejť! :-)</p> protest.1984.cz Fri Nov 27 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=24&news_action=show 13. den hladovky http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=25&news_action=show <p>Byl jsem pož&aacute;d&aacute;n, abych udělal nějakou fotku. Tak tedy dobr&aacute;, aspoň jednu přikl&aacute;d&aacute;m. Moje současn&aacute; v&aacute;ha je 62 kg (z původn&iacute;ch 70 kg). Jak vid&iacute;te, nejsem ž&aacute;dn&yacute; tlou&scaron;t&iacute;k a ani jsem nikdy nebyl. Na 62 kilech se v&aacute;ha již stabilizovala a vypad&aacute; to, že tak prudce dolů již nepůjde. Odpov&iacute;d&aacute; to tzv. acidotick&eacute; krizi, po n&iacute;ž se ztr&aacute;c&iacute; denně už jen p&aacute;r stovek gramů. Jelikož pracuji i manu&aacute;lně, &uacute;bytek s&iacute;ly je zn&aacute;t, ale jinak se c&iacute;t&iacute;m dobře. A to je hlavn&iacute; :-)</p> protest.1984.cz Sat Nov 28 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=25&news_action=show 1. prosince http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=26&news_action=show <p>V minul&yacute;ch dnech jsem nic nepsal z důvodu stěhov&aacute;n&iacute;. Bylo nad m&eacute; s&iacute;ly sn&eacute;st a vyn&eacute;st osm krabic ze 4. do 3. patra, takže se z toho je&scaron;tě zotavuji. Stav je tedy různ&yacute;, občas je l&eacute;pe, občas hůře. Přesto mě fascinuje, čeho je lidsk&eacute; tělo schopno, ačkoli se mu nedod&aacute;v&aacute; vůbec ničeho kromě vody.</p> <p>Stanovil jsem si ukončen&iacute; hladovky na 17. prosince, což představuje 30 dnů hladověn&iacute;.</p> <p>Mysl&iacute;m, že to stač&iacute;, protože jsem něčeho dos&aacute;hl. Jednak jsem si ujasnil možnosti, a jednak jsem poznal několik zaj&iacute;mav&yacute;ch lid&iacute;. Zat&iacute;m jen virtu&aacute;lně, ale přem&yacute;&scaron;l&iacute;m, že by bylo dobr&eacute;, kdybychom se poznali osobně, a nejl&eacute;pe v&scaron;ichni navz&aacute;jem.</p> <p><strong>Proto bych hladovku zakončil ve čtvrtek 17. prosince symbolick&yacute;m př&iacute;pitkem mrkvovou &scaron;ť&aacute;vou, s men&scaron;&iacute;m poho&scaron;těn&iacute;m vlastn&iacute; v&yacute;roby. Zat&iacute;m přem&yacute;&scaron;l&iacute;m o vhodn&eacute;m m&iacute;stě (nějak&aacute; čajovna či podobn&yacute; klidn&yacute; prostor). D&aacute;m určitě vědět!</strong></p> protest.1984.cz Mon Nov 30 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=26&news_action=show 6. prosince http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=27&news_action=show <p>St&aacute;le pokračuji, i když m&aacute;m největ&scaron;&iacute; chuť přestat. Venku se totiž ochladilo a pociťuji dost velkou zimu i doma. Je zn&aacute;t, že tukov&aacute; vrstva funguje jako dobr&aacute; izolace. Nyn&iacute; si připad&aacute;m jako ten nejm&eacute;ně energeticky &uacute;sporn&yacute; dům. Kromě toho je ale jinak v&scaron;echno vpoř&aacute;dku, jen si ř&iacute;k&aacute;m, že jestli se někdy do hladovky zase pust&iacute;m, tak by 17. listopad mohl zač&iacute;nat už v l&eacute;tě...</p> protest.1984.cz Sat Dec 05 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=27&news_action=show Atomizace společnosti a cesta z toho ven http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=28&news_action=show <p>Uvědomil jsem si, že je předev&scaron;&iacute;m nutn&eacute; dělat něco proti tomu, aby se lid&eacute; d&aacute;l navz&aacute;jem odcizovali a komunikovali<br />spolu jen prostřednictv&iacute;m technologi&iacute;. Jak?</p> <p>Zač&iacute;t se zase sch&aacute;zet naživo. Nejl&eacute;pe s podobně sm&yacute;&scaron;lej&iacute;c&iacute;mi lidmi. Tudy vede cesta ze stavu, kdy je v&scaron;em v&scaron;echno jedno. Totiž, je-li člověk oddělen od ostatn&iacute;ch, snadno podl&eacute;h&aacute; skepsi a letargii. Nez&aacute;lež&iacute;, že s ostatn&iacute;mi virtu&aacute;lně komunikuje. &nbsp;(Oddělenost jednotlivců pomoc&iacute; televizn&iacute; obrazovky je je&scaron;tě hor&scaron;&iacute;.)</p> <p>Kupř&iacute;kladu minul&yacute; měs&iacute;c jsem byl &uacute;časten bytov&eacute;ho divadla. &Uacute;žasn&aacute; to věc, se&scaron;lo se n&aacute;s přes dvacet. Různ&iacute; lid&eacute;, různ&eacute; věkov&eacute; skupiny a různ&aacute; povol&aacute;n&iacute;. Poznal jsem tam p&aacute;r zaj&iacute;mav&yacute;ch jedinců, kter&eacute; bych v běžn&eacute;m divadle těžko oslovil. Na internetu bych zase neměl důvod si s nimi ps&aacute;t, když je nezn&aacute;m. Př&iacute;&scaron;tě půjdu znovu, i kdyby divadlo nest&aacute;lo za nic (ačkoli bylo v&yacute;born&eacute;).<br /><br />D&iacute;ky tomu, že se člověk vyskytuje ve společnosti podobně sm&yacute;&scaron;lej&iacute;c&iacute;ch lidi, to samo o sobě změn&iacute; jeho vn&iacute;m&aacute;n&iacute; světa k lep&scaron;&iacute;mu. A realitu, kterou vn&iacute;m&aacute;me, vn&iacute;m&aacute;me předev&scaron;&iacute;m skrze sv&eacute; naladěn&iacute; - chceme-li tedy svět vidět černě, pak takov&yacute; bude. Bohužel, čern&eacute; zpr&aacute;vy v&scaron;ude kolem n&aacute;s napom&aacute;haj&iacute; blb&eacute; n&aacute;ladě. Vlastně jde o paralyzaci lid&iacute; pomoc&iacute; negativn&iacute;ch informac&iacute;, kter&eacute; m&eacute;dia &scaron;&iacute;ř&iacute;.<br /><br />Proto bych r&aacute;d, abyste si v&scaron;ichni, kteř&iacute; jste mi vyslovili podporu či jinak sympatizujete, na&scaron;li čas ve čtvrtek 17. prosince na společn&eacute; setk&aacute;n&iacute;, kde symbolicky ukonč&iacute;m hladovku. Bude se konat od 18 hodin v čajovně U kostela v Praze na Strossmayerově n&aacute;měst&iacute;. Přinesu s sebou mrkvovou &scaron;ť&aacute;vu na př&iacute;pitek, nějak&eacute; mal&eacute; poho&scaron;těn&iacute; vlastn&iacute; v&yacute;roby a uděl&aacute;me si večer - jen tak - bez oček&aacute;v&aacute;n&iacute; čehokoli.</p> <p>Co vy na to? ;-)<br /><br /></p> protest.1984.cz Sun Dec 06 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=28&news_action=show ukončení hladovky http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=29&news_action=show <p>V&yacute;sledek: Z původn&iacute;ch 70kg jsem zhubl na 54kg. C&iacute;t&iacute;m se ale dobře. Ani byste nevěřili, jak může mrkvov&aacute; &scaron;ť&aacute;va chutnat :-)</p> <p>Člověk zapom&iacute;n&aacute;, že by měl vychutn&aacute;vat. V z&aacute;jmu "nak&yacute;blov&aacute;n&iacute; se", dost&aacute;v&aacute; do sebe obrovsk&aacute; množstv&iacute; potravy a je&scaron;tě k tomu si čte, takže ani nevn&iacute;m&aacute; co j&iacute; (natož co čte)... Jsme zahlcov&aacute;ni průtokov&yacute;mi informacemi, spěchem, vyděl&aacute;v&aacute;n&iacute;m, abychom se někdy v budoucnu měli l&eacute;pe. Kvůli tomu, že tzv. nest&iacute;h&aacute;me, m&aacute;me pocit, že nem&aacute;me čas.</p> <p>Zastavme se na chv&iacute;li. Najednou uvid&iacute;me, že času m&aacute;me př&iacute;mo fůru. Přestaňme se hn&aacute;t za prac&iacute;, za vidinou lep&scaron;&iacute;ho z&iacute;třka, kdy už nebudeme muset pracovat, budeme m&iacute;t bar&aacute;k, auto a plno z&aacute;žitků z je&scaron;tě z&aacute;žitkověj&scaron;&iacute;ch dovolen&yacute;ch. Raději pojďme ž&iacute;t nyn&iacute;. To jest nejen virtu&aacute;lně, ale i klasicky, mezilidsky. Netřeba &nbsp;cht&iacute;t v&iacute;c. V&iacute;c je jen nekonečn&aacute; snaha o je&scaron;tě v&iacute;c.</p> <p>T&iacute;m, že se zastav&iacute;me, najednou zjist&iacute;me, že čas m&aacute;me. Staneme se p&aacute;ny sv&eacute;ho času. A čas n&aacute;m zbude i na to, abychom se mohli zaob&iacute;rat sv&yacute;m okol&iacute;m, věcmi veřejn&yacute;mi, kter&eacute; n&aacute;s ovlivňuj&iacute;. A budeme m&iacute;t čas ovlivňovat je. Když to totiž nebudeme dělat my, udělaj&iacute; to za n&aacute;s jin&iacute; a udělaj&iacute; to v n&aacute;&scaron; neprospěch.</p> <p>Dělejme tedy cokoli, co zmůžeme a ka&scaron;leme na ty, kteř&iacute; n&aacute;s odrazuj&iacute;. Jestliže pr&yacute; něco nem&aacute; cenu, pak to nem&aacute; cenu jen z jejich omezen&eacute;ho pohledu. Každ&yacute; může přispět sv&yacute;m způsobem.</p> <p>Takže V&aacute;m přeji, ať se V&aacute;m dař&iacute; a myslete na to, že každ&aacute; snaha se nějak cen&iacute;! Třeba ne hned, třeba nepř&iacute;mo, ale cen&iacute;!</p> <p>A děkuji v&scaron;em za podporu! ;-)</p> <p>Honza Molič</p> protest.1984.cz Wed Dec 16 23:00:00 UTC 2009 http://protest.1984.cz/zaznam?news_id=29&news_action=show